Viết code 1 ứng dụng web chát với Node JS

viết Ứng dụng web chát với Node JS
Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản để xây dựng một trang web chat đơn giản bằng Node.js và Socket.io. Trang web này sẽ cho phép nhiều người dùng kết nối và gửi tin nhắn cho nhau trong thời gian thực.
viết Ứng dụng web chát với Node JS
viết Ứng dụng web chát với Node JS

Bước 1: Tạo một thư mục dự án mới

Tạo một thư mục mới cho dự án của bạn và chuyển vào thư mục đó.

bash
mkdir chat-app
cd chat-app

Bước 2: Khởi tạo dự án Node.js

Sử dụng npm để khởi tạo một dự án Node.js mới.

bash
npm init -y

Bước 3: Cài đặt các gói cần thiết

Cài đặt Express và Socket.io.

bash
npm install express socket.io

Bước 4: Tạo tệp tin server.js

Tạo một tệp tin server.js để cấu hình server.

javascript

// server.js
const express = require(‘express’);
const http = require(‘http’);
const socketIo = require(‘socket.io’);
const path = require(‘path’);

const app = express();
const server = http.createServer(app);
const io = socketIo(server);

// Serve static files
app.use(express.static(path.join(__dirname, ‘public’)));

io.on(‘connection’, (socket) => {
console.log(‘A user connected’);

// Handle chat message event
socket.on(‘chat message’, (msg) => {
io.emit(‘chat message’, msg);
});

// Handle disconnect event
socket.on(‘disconnect’, () => {
console.log(‘User disconnected’);
});
});

const PORT = process.env.PORT || 3000;
server.listen(PORT, () => {
console.log(`Server running on port ${PORT}`);
});

Bước 5: Tạo thư mục public và các tệp tin giao diện

Tạo thư mục public để chứa các tệp tin tĩnh như HTML, CSS và JavaScript.

bash
mkdir public

Bước 6: Tạo tệp tin index.html

Tạo tệp tin index.html trong thư mục public.


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Chat App</title>
<style>
body { font: 14px sans-serif; }
#messages { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; }
#messages li { padding: 8px; margin-bottom: 10px; background: #f4f4f4; }
#form { display: flex; }
#input { flex: 1; padding: 10px; }
#send { padding: 10px; }
</style>
</head>
<body>
<ul id=”messages”></ul>
<form id=”form”>
<input id=”input” autocomplete=”off” />
<button id=”send”>Send</button>
</form>

<script src=”/socket.io/socket.io.js”></script>
<script>
const socket = io();

const form = document.getElementById(‘form’);
const input = document.getElementById(‘input’);
const messages = document.getElementById(‘messages’);

form.addEventListener(‘submit’, (e) => {
e.preventDefault();
if (input.value) {
socket.emit(‘chat message’, input.value);
input.value = ”;
}
});

socket.on(‘chat message’, (msg) => {
const item = document.createElement(‘li’);
item.textContent = msg;
messages.appendChild(item);
window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight);
});
</script>
</body>
</html>

Bước 7: Chạy ứng dụng

Chạy ứng dụng bằng lệnh sau:

bash

node server.js

Mở trình duyệt và truy cập vào http://localhost:3000. Bạn sẽ thấy giao diện chat và có thể bắt đầu gửi tin nhắn.

Lời kết

Chúng ta đã xây dựng một ứng dụng chat đơn giản bằng Node.js và Socket.io. Ứng dụng này có thể được mở rộng thêm nhiều tính năng như xác thực người dùng, lưu trữ tin nhắn, và hỗ trợ nhiều phòng chat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://atria.edu/rtp-live/ https://www.dilia.eu/rtp-slot-pragmatic/
02822.112.342